جهت تماس با تعاونی میتوانید از شماره های مربوطه استفاده نموده و یا از طریق فرم ذیل با ما در تماس باشید.                                              

 آدرس تعاونی:

 قم ، بلوار غدیر، کوچه شماره۴۹، محل پروژه مهندسین۲

tmnqcompany@gmail.com

 

مالی

۳۲۴۲۵۰۴۳

مدیرعامل:

۰۹۱۲۱۵۳۲۸۹۲

    

 دفتر تعاونی:

۰۲۵-۳۲۴۲۵۶۵۹

دبیر خانه

۳۲۴۲۵۲۷۸

انبار و نگهبانی

۳۲۴۲۵۲۸۴

 

دفتر فنی

۳۲۴۲۵۱۸۸

مهندسین۳

۳۳۲۰۴۸۶۰-۲

مهندسین۲

۳۲۴۲۵۶۸۰

مهندسین۱

۳۲۴۲۵۰۶۴

 کروکی محل قرارگیری پروژه های مهندسین ۱و۲: