به اطلاع کلیه اعضای تعاونی که در پروژه الغدیر ثبت نام و مبالغ متعهد شده خود را تا این تاریخ تکمیل نموده اند میرساند

،از شنبه مورخ ۱۴ بهمن ماه میتوانند جهت عقد قرارداد به دفتر تعاونی مراجعه نمایند.
مراحل عقد قرارداد:

-تکمیل مدارک عضویت در تعاونی (در صورت نقص مدارک عضویت)

-امضای دو نسخه قرارداد جهت پروژه الغدیر

-مراجعه مجدد به دفتر تعاونی جهت تحویل قرارداد (دو روز پس از امضای قرارداد)

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here