به استحضار کلیه اعضای تعاونی میرساند با توجه به اینکه خریداری زمین به قیمت بسیار مناسب انجام شده و یکی از مفاد قرارداد ،فسخ قرارداد در صورت عدم وصول هر یک از چکهای پرداخت شده توسط تعاونی میباشد لذا از کلیه اعضای محترم خواهشمند است نسبت به وصول چکهای پرداخت شده همت مضاعف نموده و پیگیری لازم را در این خصوص انجام دهند.ضمنا به اطلاع میرساند جهت جلوگیری از تضییع حقوق سایراعضای تعاونی در صورت برگشت هر یک از چکهای پرداخت شده  توسط عضو ،طبق تعهد ،عضو بدهکار از پروژه حذف و از لیست رزرو جایگزینی انجام خواهد گرفت.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here