بسم الله الرحمن الرحیم

با توفیقات الهی و مطابق برنامه ریزی و وعده قبلی هیئت مدیره تعاونی، مبنی بر برگزاری مجمع عمومی عادی (بطور فوق العاده) پس از عضوگیری جدید و خرید زمین پروژه های مورد نظر، بمنظور مذاکره و تصمیم گیری جمعی پیرامون مواردی که ذیلا خواهد آمد، بدینوسیله عطف به اطلاعیه رسمی تعاونی مندرج در روزنامه کار و کارگر مورخه ۱۳۹۱/۱۲/۷از کلیه اعضای محترم دعوت بعمل می آید در روز شنبه مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ راس ساعت ۱۵/۳۰ در محل زیر زمین ساختمان نگین شهر واقع در میدان رسالت (دورشهر) حضور بهم رسانند…

بدیهی است حضور تک تک عزیزان جهت ارتقا و تحقق اهداف تعاونی در بستر مشارکت عمومی کلیه اعضا، ضروری و مورد امتنان خواهد بود.

الف) دستور جلسه مجمع

۱- تصمیم گیری در خصوص خرید زمین جهت پروژه های بعدی تعاونی.

ب)  عناوین خارج از دستور جلسه

۱- گزارش عملکرد اجرایی هیئت مدیره از بدو تاسیس تا کنون.

۲- تصمیم گیری در خصوص ابقا، افزایش تعداد و یا تعویض هیئت مدیره فعلی و همچنین افزایش تعداد بازرس جهت انجام اقدامات آتی طی روال قانونی.

۳- تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد انتخاب دو نفر خبره بعنوان مشاور هیئت مدیره (بدون لحاظ حق رای قانونی و در صورت عدم تغییر در تعداد هیئت مدیره ).

۴- بررسی پیشنهادات واصله اعضای محترم.

ج) مذاکرات خاص اعضای پروژه الغدیر۱

۱- تعیین مدت اجرای پروژه و چگونگی پرداخت حق السهم اعضا.

۲- تصمیم در خصوص امکان و کیفیت نقل و انتقال و فروش امتیاز به غیر.

به منظور مدیریت و برنامه ریزی بهتر طرح پیشنهادات اعضا در جلسه مجمع عمومی پیشنهاد می گردد همکاران محترم نظرات خویش را حداکثر تا ۲ روز قبل از تاریخ مجمع یعنی تا پایان وقت اداری ۱۳۹۱/۱۲/۱۷ بصورت کتبی به دفتر تعاونی تحویل و یا از طریق قسمت ارتباط با تعاونی همین وبسایت با ذکر مشخصات، ارسال فرمایند.

در پایان نظر به افزایش بی رویه قیمت زمین، دستمزد و مصالح در طی ماههای اخیر و خصوصا مقطع ورود به سال جدید، مستدعی است کلیه اعضای محترم نسبت به حضور در جلسه مجمع اهتمام داشته تا با رسیدن به حد نصاب قانونی و رسمیت پیدا کردن جلسه، امکان اخذ مصوبه خرید زمین های جدید در طی ماه جاری و قبل از سال جدید فراهم آمده و از تحمیل هزینه تورم فوق العاده در سال آتی به اعضای تعاونی جلوگیری گردد.

منتظر حضور سبز کلیه همکاران محترم خود هستیم.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here