برنامه زمانبندی و واریزی سه ماهه سال ۱۳۹۷ – مهندسین۱و۲ به شرح ذیل اعلام میگردد:

۱- مهندسین ۱

۲- مهندسین ۲

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here