با توجه به مشابهت اسمی پروژه های تعاونی با سایر پروژه های سطح استان طی نظر سنجی از اعضاء محترم و تصویب هیأت مدیره ، اسامی پروژه ها به صورت ذیل تغییر یافت :

پروژه الغدیر ۱ »»»»»»»» مجتمع مهندسین ۱

پروژه الغدیر ۲ »»»»»»»» مجتمع مهندسین ۲

پروژه مسکن مهر »»»»» مجتمع مهندسین ۳

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here