نظر به اینکه تعاونی مسکن اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان قم قصد دارد از خرید خدمات  اعضای سازمان در مراحل مختلف کار بهره مند باشد ، و با توجه به نیاز حال حاضر تعاونی به تهیه میلگرد برای پروژه های در دست اقدام خود لذا از همکاران محترمی که در این زمینه فعالیت دارند دعوت می شود پیشنهادات خود را به دفتر فنی تعاونی واقع در پروژه مهندسین ۲ ، کوچه ۴۹ بلوار غدیر تحویل نمایند.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here