اسناد و مدارک تعاونی

اسناد و مدارک مربوط به پروژه الغدیر1

  1. مبایعه نامه مربوط به پروژه الغدیر1 (صفحه اول) – Pdf
  2. مبایعه نامه مربوط به پروژه الغدیر1 (صفحه دوم) – Pdf
  3. قرارداد احداث و واگذاری مسکن – Pdf
  4. صورتجلسه تحویل زمین – Pdf

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

اسناد و مدارک مربوط به پروژه الغدیر2

مبایعه نامه مربوط به پروژه الغدیر2 (صفحه اول)

مبایعه نامه مربوط به پروژه الغدیر2 (صفحه دوم)

قرارداد احداث و واگذاری مسکن

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

اسناد و مدارک مربوط به تعاونی

 

  1. بودجه مصوب مجمع سال 1391