دستورالعمل انتخاب پارکینگ و انبار بلوک A2 پروژه مهندسین۳ به شرح ذیل می باشد:
۱- تاریخ شروع انتخاب ۲۰/۱۲/۱۳۹۶ و تاریخ اتمام آن ۲۴/۱۲/۱۳۹۶ می باشد.
۲- تاریخ اعلام نتایج ۲۶/۱۲/۱۳۹۶ می باشد.
۳- عضو تایید می نماید که در زمان انتخاب پارکینگ و انبار جمیع شرایط را مدنظر قرار داده و با علم وآگاهی کامل انتخاب خود را انجام داده است.
۴- عضو متعهد می باشد که به هیچ عنوان حق انصراف از پارکینگ و انبار انتخابی را نخواهد داشت.
۵- عدم تحویل این فرم به دفتر تعاونی تا تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۶ راس ساعت ۱۴:۰۰ بمنزله انصراف از انتخاب پارکینگ و انبار تلقی می گردد و تعاونی در مورد پارکینگ و انبار واحد مسکونی مورد نظر تصمیم گیری خواهد کرد.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here