حساب های بانکی تعاونی

شماره حساب های بانکی تعاونی به تفکیک پروژه جهت واریزی اعضاء

شماره حسابهای تعاونی مسکن اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان قم_۰۰۱

  • تذکر ۱ : در قسمت نام واریزکننده فیش های بانکی حتماً نام عضو تعاونی نوشته شود تا قابل شناسایی و ثبت باشد.

  • تذکر ۲ : جهت ثبت واریزی شما در حسابتان حتماً اصل فیش واریزی را در اسرع وقت به دفتر تعاونی تحویل نمائید.

  • همچنین می توانید جهت انجام واریزی از دستگاه کارتخوان موجود در دفتر تعاونی نیز استفاده نمائید.

Modern wireless POS-terminal with battery and GPRS module