اعضاء محترم  تعاونی می توانند جهت رویت صورت های مالی سال ۱۳۹۳ به دفتر تعاونی مراجعه نمایند.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here