پیرو تصمیم اخذ شده در جلسه هم اندیشی تعاونی ، کلیه اعضای این پروژه پس از تکمیل فرم ذیل ، فایل آن را به ایمیل تعاونی ارسال و یا به دفتر تعاونی تحویل نمایند.

tmnqcompany@gmail.com

فایل نظرسنجی واریزی پروژه مهندسین ۳

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here