با توجه به پیگیری ها و توافقات انجام شده با بانک رسالت ، مرحله سوم اخذ وام با شرایط ذیل آماده پرداخت می باشد:

  • مبلغ ۱۰ میلیون تومان تسهیلات بدون سپرده گذاری با بازپرداخت ۱۵ ماهه
  • مبلغ ۲۰ میلیون تومان تسهیلات با ۵ میلیون تومان سپرده گذاری توسط عضو و با بازپرداخت ۲۰ ماهه
  • مبلغ ۳۰ میلیون تومان تسهیلات با ۱۰ میلیون تومان سپرده گذاری توسط عضو و با بازپرداخت ۲۰ ماهه

توضیحات:

  • اعتبارسنجی توسط خود عضو و به صورت انفرادی در سایت مرآت انجام خواهد شد.
  • کارمزد تسهیلات ۲ درصد می باشد.
  • مبالغ سپرده گذاری جزء آورده عضو منظور می گردد. 

 

 

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here