با توجه به اینکه هیات مدیره مصمم است بلوک A مهندسین (۱) را هر چه زودتر به اتمام برساند و اعضای بدهکار مانع تحقق این هدف می‌باشند و به سایر اعضای تعاونی ضرر و زیان می‌رسانند لذا هیات مدیره تصمیم دارد این اعضا را طبق ماده (۵۸)  اساسنامه فسخ یک طرفه قرارداد نماید.
ضمنا به اطلاع می‌رساند هیات مدیره در حال انجام تشریفات قانونی فسخ یک طرفه قرارداد این اعضا می‌باشند. بدین وسیله آخرین اخطار به این اعضا می‌شود تا هر چه سریع تر نسبت به پرداخت و تعیین تکلیف بدهی خود اقدام نمایند.
هیات مدیره تعاونی مسکن اعضای نظام مهندسی ساختمان قم

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here