لیست اعضای اخراج شده از پروژه های مهندسین ۱و۲ بدلیل عدم انجام نعهدات مالی و به موجب ماده ۵۸ اساسنامه تعاونی به شرح ذیل می باشد:

*توجه*

تبصره : به استحضار می رساند نظر به مصوبه هیئت مدیره تعاونی اعضای محترم خارج شده از پروژه در صورت افزایش واریزی تا سقف ۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ( هشتاد میلیون تومان) تا تاریخ برگزاری مجمع عمومی به تاریخ ۹۷/۰۹/۰۲ مجدداً در پروژه مربوطه قرار خواهند گرفت و در غیر اینصورت عضویت ایشان از تعاونی  کان لم یکن می گردد.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here