مشاور حقوقی

 

سوابق

تحصیلات

تخصص

نام و نام خانوادگی

مشاور حقوقی سازمان نظام مهندسی ساختمان  قممدرس دانشگاه

وکیل پایه 1 دادگستری

 کارشناسی ارشد حقوق  مشاور حقوقی  محمد علی اشعری