مشاور مالی


سوابق

تخصص

نام و نام خانوادگی

 3 رئیس شعب خارج از کشور بانک صادرراتکارشناس ارشد امور بانکی بانک پارسیان

معاونت امور شعب بانک پارسیان

مشاور امور بانکی

 کارشناس ارشد امور مالی و بانکی  ابوالقاسم عصاره