تحصیلات

سوابق

 

تخصص

نام و نام خانوادگی

 

 کارشناسی ارشد معماری

دانشگاه تهران

 رییس اسبق کمیته تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی قم      مدرس دانشگاه    مهندسی معماری  سید ابوالحسن فاطمی