اعضای محترم بلوک  A,B نسبت به انجام تعهدات اعلامی برنامه ریزی نمایید تا با واریز به موقع مبالغ اعلامی، تعاونی را در پیشبرد سریع تر بلوک A و B همیاری نمایید. تعهدات جدید بر مبنای توافق اعضا در جلسه مورخ ۹۸/۱۱/۰۲ در محل تعاونی و بر مبنای تبصره (۲) ماده (۴۶) اساسنامه از قرار متر ۲۹۰۰ می باشد.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here