جداول نحوه ادامه واریزی اعضای بلوک های C2,C3,B1,B2 مهندسین۳ به شرح ذیل اعلام می گردد:

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here