با توجه به پیشرفت پروژه در بلوک E,F و آغاز عملیات اجرایی در بلوک C,D و ضرورت تکمیل واریزی مطابق جداول ذیل، خواهشمند است نسبت به واریز مبالغ اعلام شده در موعد مقرر خود اقدام فرمائید. لازم به ذکر است تأخیر بیش از ۵ روز از مدت زمان اعلامی، به اجرای ماده ۵۸ اساسنامه در خصوص عضو منجر خواهد شد.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here