بسم الله الرحمن الرحيم

با استعانت از خداوند متعال و تشويق و پشتيباني و استقبال همگاني همکاران سازماني هم اکنون مفتخريم به اطلاع برسانيم که پس از تاسيس تعاوني مسکن ويژه اعضاي سازمان نظام مهندسي استان قم، بمنظور رعايت حقوق عادلانه متقاضيان عضويت در تعاوني و اتخاذ سياستهاي اصولي مبتني بر نظم و برنامه ريزي کارشناسي در مراحل اجرا و جلوگيري از آفات متداول تعاونيهاي مسکن، با تصويب هيئت مديره تعاوني مقرر گرديد متناسب با تعريف پروژهها، عضوگيري تعاوني بصورت فاز به فاز و متناسب با تعريف پروژه انجام گيرد.

 لذا پس از فاز اول به اطلاع ميرساند فاز دوم، سوم و چهارم پذيرش عضو توسط تعاوني بر اساس پروژههاي تعريف شده از تاريخ 1391/9/28 آغاز ميگردد که با توجه به محدوديت ظرفيت پروژهها اولويت با افرادي ميباشد که زودتر ثبتنام نموده و نسبت به پرداخت وجوه مربوطه اقدام نمايند. شروع هر پروژه منوط به حد نصاب رسيدن اعضاي آن پروژه ميباشد. مشخصات پروژههاي مربوط به فاز دوم تا چهارم در دست اقدام به شرح ذيل ميباشد:

فاز دوم : پروژه الغدير

پروژه 90 واحدي واقع در کوچه 51 بلوار الغدير (انتهاي بلوار امين)
•    بلوکها ساختماني بصورت پنج طبقه مسکوني روي پيلوت و با تخمين متراژ اوليه واحدها بطور متوسط معادل 120 مترمربع ميباشد.
•    پروژه در مرحله خريد زمين ميباشد.
•    سهم متوسط قيمت زمين براي هر واحد حدود 25 ميليون تومان محاسبه ميشود. اين مبلغ در سه قسط تا پايان سال 1391 از عضو دريافت و به مالک پرداخت خواهد شد. ضمنا در صورت تغيير در متراژ و ارتفاع، مبلغ زمين متناسبا تغيير خواهد يافت.
•    هزينه تمام شده بر اساس کيفيتهاي متفاوت ساخت و همچنين زمان واگذاري مطابق نظر اعضاي متقاضي مشخص و تعريف خواهد شد .

فاز سوم :پروژه پرديسان

پروژه 60 واحدي واقع در پرديسان، بلوار دانشگاه، پشت فني حرفهاي (از بهترين نقاط منطقه پرديسان).
•    بلوکهاي ساختماني بصورت 5 طبقه روي پيلوت ميباشد.
•    پروژه در مرحله تفاهم نامه خريد زمين ميباشد.
•    قيمت زمين بر اساس نظرات کارشناسي تعيين خواهد شد.
•    قيمت زمين بتدريج در مدت ساخت از اعضا دريافت خواهد شد.
•    بجاي پرداخت قيمت زمين در ابتدا، متناسب با سهم آورده مالک زمين، ساختمان احداث شده در مرحله اسکلت تحويل مالک زمين خواهد شد.
•    هزينه تمام شده بر اساس کيفيتهاي متفاوت ساخت و همچنين زمان واگذاري، مطابق نظر اعضاي متقاضي مشخص و تعريف خواهد شد.

فاز چهارم :پروژه مسکن مهر

با توجه به توافقاتي که با مدير کل راه و شهرسازي استان صورت گرفت، مقرر گرديد تعاوني مسکن طي نامهاي به وزارت راه و شهرسازي مراتب درخواست زمين و تسهيلات، جهت اعضاي متقاضي واجد شرايط مسکن مهر خود را اعلام نمايد که اين امر منوط به ثبتنام و تعيين تعداد متقاضيان واجد شرايط ميباشد .

شرايط فردي متقاضي پروژه مسکن مهر:
*متقاضي و افراد تحت تکفل که از تاريخ 1 فروردين 1384 تا کنون فاقد مسکن و يا زمين مسکوني ملکي باشد.
*از تاريخ 22 بهمن 1357 تا کنون از هيچ از امکانات دولتي مربوط به تامين مسکن مثل زمين، واحد مسکوني يا تسهيلات يارانه اي خريد و يا ساخت واحد مسکوني استفاده نکرده باشد.
متاهل يا زن سرپرست خانوار باشد.*
*حداقل داراي 5 سال سابقه سکونت در شهر محل تقاضا

مراحل عضويت در تعاوني و عقدقرارداد مشارکت در پروژهها:
•    مراجعه به دفتر تعاوني واقع در ساختمان شماره 2 سازمان نظام مهندسي و اخذ مدارک مربوطه و تکميل موارد درخواستي.
•    خريد سهام عضويت در تعاوني بوسيله واريز مبلغ 3 ميليون ريال به حساب شماره 1-1026524-111-2600 بنام تعاوني مسكن سازمان نظام مهندسي ساختمان قم نزد بانك توسعه تعاون شعبه بلوار امين.
•    تحويل مدارک ثبت نام و فيش مبالغ واريزي به دفتر تعاوني.
•    عقد قرارداد مشارکت در پروژه خاص.

مدارك لازم جهت عضويت در تعاوني مسكن:
•    يك قطعه عكس 4×3
•     كپي تمامي صفحات شناسنامه خود و همسر
•    كپي پشت و رو كارت ملي خود و همسر
•    كپي كارت پايان خدمت و يا معافيت
•    اصل فيش پرداختي سهام (کپي آن نزد متقاضي نگهداري شود)
•    تكميل فرم عضويت
•    زمان عقد قرارداد کتبي متعاقبا به متقاضيان اعلام خواهد شد.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here