هیئت مدیره

اسامی اعضای هیئت مدیره
نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
علی‌اصغر بهشتی رئیس هیئت‌مدیره ۰۹۱۲۲۵۱۹۰۱۳
سیدعلیرضا سیدحسینی نایب‌رئیس هیئت‌مدیره ۰۹۱۲۱۵۳۲۸۶۶
سیدحسین حسینی منشی هیئت‌مدیره ۰۹۱۲۶۵۲۵۹۶۸
محسن ورزنده عضو هیئت‌مدیره ۰۹۱۲۲۵۲۴۹۱۱
سیدوحید ابراهیمی عضو هیئت‌مدیره ۰۹۱۲۱۵۳۵۴۴۳