هیئت مدیره تعاونی

تصویر

شماره تماس سمت اعضای هیئت مدیره ردیف
 ۴۹۷e8978fcb86b218eacbcbf890d9d  

 

۰۹۱۲۲۵۳۴۳۳۰

 

 

 

رئیس هیئت مدیره

 

 

مجتبی دلاوری پاریزی

 

 

 

 

۱

 

 

 

 اسعدی عکس  

 

۰۹۱۲۴۵۱۹۳۰۸

 

 

نائب رئیس هیئت مدیره

 

 

محی الدین اسعدی

 

 

۲

 معماریان  

 

۰۹۱۲۱۷۵۲۲۳۶

 

 

منشی هیئت مدیره

 

 

وحید معماریان

 

 

۳

************ ۰۹۱۲۱۵۳۲۸۶۶ عضو هیئت مدیره  سیدحسینی ۴
 موسوی  

 

۰۹۱۲۴۵۲۸۲۷۵

 

 

عضو هیئت مدیره

 

 

سیدحسین موسوی