اعضاء محترم تعاونی توجه داشته باشند جهت واریز وجه به حساب تعاونی در قسمت نام پرداخت کننده حتما نام و نام خانوادگی عضو را در فیش بانکی قید فرمایید تا موجب مغایرت در واریزی ها نشود.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here