پروژه مهندسین ۱

معرفی پروژه

پروژه مهندسین ۱ در زمینی به مساحت ۳۵۸۳ مترمربع در قم از سال ۱۳۹۰ احداث شد.

نام پروژه مهندسین ۱
متراژ زمین (مترمربع) ۳۵۸۳
متراژ محوطه (مترمربع)  
متراژکل زیر بنا ناخالص(مترمربع) ۳۳۸۴۰
متراژکل زیر بنا خالص(مترمربع) ۲۰۲۶۲
تعداد بلوک ۳
تعداد واحد ۱۲۶
تعداد واحد تجاری ۴
اسم بلوک ها A B C
تعداد طبقات ۱۴ ۱۴ ۱۴
تعداد واحد مسکونی در طبقات ۳ ۳ ۳
تعداد کل واحد ها در بلوک ۴۲ ۴۲ ۴۲
متراژزمین (مترمربع)      
متراژ زیربنا نا خالص (مترمربع) ۱۱۲۸۰ ۱۱۲۸۰ ۱۱۲۸۰
متراژ زیربناخالص (مترمربع) ۶۷۵۴ ۶۷۵۴ ۶۷۵۴
تعداد آسانسور ۲ ۲ ۲
سیستم گرمایش موتور خانه مرکزی
سیستم سرمایش چیلر مرکزی
آدرس  بلوار الغدیر کوچه ۵۱

نمودارهای پیشرفت پروژه

، ابنیه، سازه
100%

-ابنیه -سفت کاری
100%

-ابنیه -نازک کاری
33.3%

تاسیسات الکتریکال فاز۱
80%

تاسیسات الکتریکال فاز ۲
0%

تاسیسات مکانیکال فاز ۱
80%

تاسیسات مکانیکال فاز ۲
0%

موتورخانه
0%

محوطه و انشعابات
0%

ابنیه، سازه
30%

ابنیه، سفت کاری
0%

ابنیه، نازک کاری
0%

تاسیسات برقی فاز ۱
0%

تاسیسات برقی فاز ۲
0%

تاسیسات مکانیکی فاز ۱
0%

تاسیسات مکانیکی فاز ۲
0%

موتورخانه
0%

 

ابنیه، سازه
0%

ابنیه، سفت کاری
0%

ابنیه، نازک کاری
0%

تاسیسات برقی فاز ۱
0%

تاسیسات برقی فاز ۲
0%

تاسیسات مکانیکی فاز ۱
0%

تاسیسات مکانیکی فاز ۲
0%

موتورخانه
0%

 

گزارش و تصاویر پیشرفت پروژه

گزارش پیشرفت اسفند ماه

گزارش پیشرفت اسفند ماه

گزارش پیشرفت اسفند ماه

گزارش پیشرفت اسفند ماه

گزارش پیشرفت اسفند ماه

گزارش پیشرفت اسفند ماه

گزارش پیشرفت اسفند ماه

گزارش پیشرفت اسفند ماه

گزارش پیشرفت اسفند ماه

گزارش پیشرفت اسفند ماه

گزارش پیشرفت اسفند ماه

گزارش پیشرفت اسفند ماه

گزارش پیشرفت اسفند ماه

گزارش پیشرفت اسفند ماه

گزارش پیشرفت اسفند ماه

گزارش پیشرفت اسفند ماه

گزارش پیشرفت اسفند ماه

گزارش پیشرفت اسفند ماه

گزارش پیشرفت اسفند ماه

گزارش پیشرفت اسفند ماه

گزارش پیشرفت اسفند ماه

گزارش پیشرفت اسفند ماه

گزارش پیشرفت اسفند ماه

گزارش پیشرفت اسفند ماه

گزارش پیشرفت اسفند ماه

گزارش پیشرفت اسفند ماه

گزارش پیشرفت اسفند ماه

گزارش پیشرفت اسفند ماه

گزارش پیشرفت اسفند ماه

گزارش پیشرفت اسفند ماه

گزارش پیشرفت اسفند ماه

گزارش پیشرفت اسفند ماه

گزارش پیشرفت اسفند ماه

گزارش پیشرفت اسفند ماه

گزارش پیشرفت اسفند ماه

گزارش پیشرفت اسفند ماه