پروژه مهندسین ۱

معرفی پروژه

پروژه مهندسین ۱ در زمینی به مساحت ۳۵۸۳ مترمربع در قم از سال ۱۳۹۰ احداث شد.

نام پروژه مهندسین ۱
متراژ زمین (مترمربع) ۳۵۸۳
متراژ محوطه (مترمربع)  
متراژکل زیر بنا ناخالص(مترمربع) ۳۳۸۴۰
متراژکل زیر بنا خالص(مترمربع) ۲۰۲۶۲
تعداد بلوک ۳
تعداد واحد ۱۲۶
تعداد واحد تجاری ۶
اسم بلوک ها A B C
تعداد طبقات ۱۴ ۱۴ ۱۴
تعداد واحد مسکونی در طبقات ۳ ۳ ۳
تعداد کل واحد ها در بلوک ۴۲ ۴۲ ۴۲
متراژزمین (مترمربع)      
متراژ زیربنا نا خالص (مترمربع) ۱۱۲۸۰ ۱۱۲۸۰ ۱۱۲۸۰
متراژ زیربناخالص (مترمربع) ۶۷۵۴ ۶۷۵۴ ۶۷۵۴
تعداد آسانسور ۲ ۲ ۲
سیستم گرمایش موتور خانه مرکزی
سیستم سرمایش چیلر مرکزی
آدرس  بلوار الغدیر کوچه ۵۱

نمودارهای پیشرفت پروژه

، ابنیه، سازه
100%

-ابنیه -سفت کاری
100%

-ابنیه -نازک کاری
33.3%

تاسیسات الکتریکال فاز۱
80%

تاسیسات الکتریکال فاز ۲
0%

تاسیسات مکانیکال فاز ۱
80%

تاسیسات مکانیکال فاز ۲
0%

موتورخانه
0%

محوطه و انشعابات
0%

ابنیه، سازه
30%

ابنیه، سفت کاری
0%

ابنیه، نازک کاری
0%

تاسیسات برقی فاز ۱
0%

تاسیسات برقی فاز ۲
0%

تاسیسات مکانیکی فاز ۱
0%

تاسیسات مکانیکی فاز ۲
0%

موتورخانه
0%

 

ابنیه، سازه
0%

ابنیه، سفت کاری
0%

ابنیه، نازک کاری
0%

تاسیسات برقی فاز ۱
0%

تاسیسات برقی فاز ۲
0%

تاسیسات مکانیکی فاز ۱
0%

تاسیسات مکانیکی فاز ۲
0%

موتورخانه
0%

 

گزارش و تصاویر پیشرفت پروژه

گزارش پیشرفت اسفند ماه