پروژه مهندسین ۱

معرفی پروژه

پروژه مهندسین ۱ در زمینی به مساحت …. مترمربع در قم از سال ۱۳۹۰ احداث شد.

نام پروژه مهندسین ۱
متراژ زمین (مترمربع) ۳۵۸۳
متراژ محوطه (مترمربع)  
متراژکل زیر بنا ناخالص(مترمربع) ۳۳۸۴۰
متراژکل زیر بنا خالص(مترمربع) ۲۰۲۶۲
تعداد بلوک ۳
تعداد واحد ۱۲۶
تعداد واحد تجاری ۶
اسم بلوک ها A B C
تعداد طبقات ۱۴ ۱۴ ۱۴
تعداد واحد مسکونی در طبقات ۳ ۳ ۳
تعداد کل واحد ها در بلوک ۴۲ ۴۲ ۴۲
متراژزمین (مترمربع)      
متراژ زیربنا نا خالص (مترمربع) ۱۱۲۸۰ ۱۱۲۸۰ ۱۱۲۸۰
متراژ زیربناخالص (مترمربع) ۶۷۵۴ ۶۷۵۴ ۶۷۵۴
تعداد آسانسور ۲ ۲ ۲
سیستم گرمایش موتور خانه مرکزی
سیستم سرمایش چیلر مرکزی
آدرس  بلوار الغدیر کوچه ۵۱

نمودارهای پیشرفت پروژه

سازه
50%

ابنیه (سخت کاری)
60%

ابنیه (نازک کاری)
80%

تاسیسات برقی فاز ۱
60%

تاسیسات برقی فاز ۲
70%

تاسیسات مکانیکی فاز ۱
70%

تاسیسات مکانیکی فاز ۲
80%

موتورخانه
90%

 

سازه
50%

ابنیه (سخت کاری)
60%

ابنیه (نازک کاری)
80%

تاسیسات برقی فاز ۱
60%

تاسیسات برقی فاز ۲
70%

تاسیسات مکانیکی فاز ۱
70%

تاسیسات مکانیکی فاز ۲
80%

موتورخانه
90%

 

گزارش و تصاویر پیشرفت پروژه