پروژه مهندسین ۲

معرفی پروژه

پروژه مهندسین ۲ در زمینی به مساحت ۸۵۴۷ مترمربع در قم از سال ۱۳۹۲ احداث شد.

نام پروژه مهندسین ۲
متراژ زمین (مترمربع) ۸۵۴۷
متراژ محوطه (مترمربع)  
متراژکل زیر بنا ناخالص(مترمربع) ۶۵۵۱۵
متراژکل زیر بنا خالص(مترمربع) ۴۳۶۵۵
تعداد بلوک ۶
تعداد واحد ۳۴۰
تعداد واحد تجاری ۹
اسم بلوک ها A,B E,F C,D
تعداد طبقات ۱۴ ۱۴-۹ ۱۴
تعداد واحد مسکونی در طبقات ۴-۴ ۴-۴ ۶-۴
تعداد کل واحد ها در بلوک ۱۱۲ ۸۸ ۱۴۰
متراژزمین (مترمربع)      
متراژ زیربنا نا خالص (مترمربع) ۲۱۵۱۳ ۱۷۴۵۷ ۲۶۵۴۵
متراژ زیربناخالص (مترمربع) ۱۴۵۳۲ ۱۱۳۶۶ ۱۷۷۵۷
تعداد آسانسور ۲ ۲ ۳
سیستم گرمایش موتور خانه مرکزی
سیستم سرمایش چیلر
آدرس بلوار الغدیر کوچه ۴۹

نمودارهای پیشرفت پروژه

ابنیه،سازه
100%
ابنیه ،سفت کاری
90%
ابنیه ،نازک کاری
33%
تاسیسات الکتریکال فاز ۱
80%
تاسیسات الکتریکال فاز ۲
0%
تاسیسات مکانیکال فاز ۱
80%
تاسیسات مکانیکال فاز ۲
0%
موتورخانه
0%
محوطه و انشعابات
0%
ابنیه،سازه
0%
ابنیه ،سفت کاری
0%
ابنیه ،نازک کاری
0%
تاسیسات الکتریکال فاز ۱
0%
تاسیسات الکتریکال فاز ۲
0%
تاسیسات مکانیکال فاز ۱
0%
تاسیسات مکانیکال فاز ۲
0%
موتورخانه
0%
محوطه و انشعابات
0%
ابنیه،سازه
33%
ابنیه ،سفت کاری
0%
ابنیه ،نازک کاری
0%
تاسیسات الکتریکال فاز ۱
0%
تاسیسات الکتریکال فاز ۲
0%
تاسیسات مکانیکال فاز ۱
0%
تاسیسات مکانیکال فاز ۲
0%
موتورخانه
0%
محوطه و انشعابات
0%

گزارش و تصاویر پیشرفت پروژه

عنوان تاگل

محتوای تاگل در این قسمت قرار میگیرد ، بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن تغییر کنید

عنوان تاگل

محتوای تاگل در این قسمت قرار میگیرد ، بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن تغییر کنید

عنوان تاگل

محتوای تاگل در این قسمت قرار میگیرد ، بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن تغییر کنید

عنوان تاگل

محتوای تاگل در این قسمت قرار میگیرد ، بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن تغییر کنید

عنوان تاگل

محتوای تاگل در این قسمت قرار میگیرد ، بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن تغییر کنید

عنوان تاگل

محتوای تاگل در این قسمت قرار میگیرد ، بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن تغییر کنید

عنوان تاگل

محتوای تاگل در این قسمت قرار میگیرد ، بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن تغییر کنید

عنوان تاگل

محتوای تاگل در این قسمت قرار میگیرد ، بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن تغییر کنید

عنوان تاگل

محتوای تاگل در این قسمت قرار میگیرد ، بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن تغییر کنید

عنوان تاگل

محتوای تاگل در این قسمت قرار میگیرد ، بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن تغییر کنید

عنوان تاگل

محتوای تاگل در این قسمت قرار میگیرد ، بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن تغییر کنید

عنوان تاگل

محتوای تاگل در این قسمت قرار میگیرد ، بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن تغییر کنید