پروژه مهندسین ۲

معرفی پروژه

پروژه مهندسین ۲ در زمینی به مساحت …. مترمربع در قم از سال ۱۳۹۲ احداث شد.

نام پروژه مهندسین ۲
متراژ زمین (مترمربع) ۸۵۴۷
متراژ محوطه (مترمربع)  
متراژکل زیر بنا ناخالص(مترمربع) ۶۵۵۱۵
متراژکل زیر بنا خالص(مترمربع) ۴۳۶۵۵
تعداد بلوک ۶
تعداد واحد ۳۴۰
تعداد واحد تجاری ۹
اسم بلوک ها A,B E,F C,D
تعداد طبقات ۱۴ ۱۴-۹ ۱۴
تعداد واحد مسکونی در طبقات ۴-۴ ۴-۴ ۶-۴
تعداد کل واحد ها در بلوک ۱۱۲ ۸۸ ۱۴۰
متراژزمین (مترمربع)      
متراژ زیربنا نا خالص (مترمربع) ۲۱۵۱۳ ۱۷۴۵۷ ۲۶۵۴۵
متراژ زیربناخالص (مترمربع) ۱۴۵۳۲ ۱۱۳۶۶ ۱۷۷۵۷
تعداد آسانسور ۲ ۲ ۳
سیستم گرمایش موتور خانه مرکزی
سیستم سرمایش کولر آبی
آدرس بلوار الغدیر کوچه ۴۹

نمودارهای پیشرفت پروژه

سازه
50%

ابنیه (سخت کاری)
60%

ابنیه (نازک کاری)
80%

تاسیسات برقی فاز ۱
60%

تاسیسات برقی فاز ۲
70%

تاسیسات مکانیکی فاز ۱
70%

تاسیسات مکانیکی فاز ۲
80%

موتورخانه
90%

گزارش و تصاویر پیشرفت پروژه

عنوان تاگل

محتوای تاگل در این قسمت قرار میگیرد ، بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن تغییر کنید

عنوان تاگل

محتوای تاگل در این قسمت قرار میگیرد ، بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن تغییر کنید

عنوان تاگل

محتوای تاگل در این قسمت قرار میگیرد ، بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن تغییر کنید

عنوان تاگل

محتوای تاگل در این قسمت قرار میگیرد ، بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن تغییر کنید

عنوان تاگل

محتوای تاگل در این قسمت قرار میگیرد ، بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن تغییر کنید

عنوان تاگل

محتوای تاگل در این قسمت قرار میگیرد ، بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن تغییر کنید

عنوان تاگل

محتوای تاگل در این قسمت قرار میگیرد ، بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن تغییر کنید

عنوان تاگل

محتوای تاگل در این قسمت قرار میگیرد ، بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن تغییر کنید

عنوان تاگل

محتوای تاگل در این قسمت قرار میگیرد ، بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن تغییر کنید

عنوان تاگل

محتوای تاگل در این قسمت قرار میگیرد ، بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن تغییر کنید

عنوان تاگل

محتوای تاگل در این قسمت قرار میگیرد ، بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن تغییر کنید

عنوان تاگل

محتوای تاگل در این قسمت قرار میگیرد ، بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن تغییر کنید