پروژه مهندسین ۲

معرفی پروژه

پروژه مهندسین ۲ در زمینی به مساحت ۸۵۴۷ مترمربع در قم از سال ۱۳۹۲ احداث شد.

نام پروژه مهندسین ۲
متراژ زمین (مترمربع) ۸۵۴۷
متراژ محوطه (مترمربع)  
متراژکل زیر بنا ناخالص(مترمربع) ۶۵۵۱۵
متراژکل زیر بنا خالص(مترمربع) ۴۳۶۵۵
تعداد بلوک ۶
تعداد واحد ۳۴۰
تعداد واحد تجاری ۹
اسم بلوک ها A,B E,F C,D
تعداد طبقات ۱۴ ۱۴-۹ ۱۴
تعداد واحد مسکونی در طبقات ۴-۴ ۴-۴ ۶-۴
تعداد کل واحد ها در بلوک ۱۱۲ ۸۸ ۱۴۰
متراژزمین (مترمربع)      
متراژ زیربنا نا خالص (مترمربع) ۲۱۵۱۳ ۱۷۴۵۷ ۲۶۵۴۵
متراژ زیربناخالص (مترمربع) ۱۴۵۳۲ ۱۱۳۶۶ ۱۷۷۵۷
تعداد آسانسور ۲ ۲ ۳
سیستم گرمایش موتور خانه مرکزی
سیستم سرمایش چیلر
آدرس بلوار الغدیر کوچه ۴۹

نمودارهای پیشرفت پروژه

ابنیه،سازه
100%
ابنیه ،سفت کاری
90%
ابنیه ،نازک کاری
33%
تاسیسات الکتریکال فاز ۱
80%
تاسیسات الکتریکال فاز ۲
0%
تاسیسات مکانیکال فاز ۱
80%
تاسیسات مکانیکال فاز ۲
0%
موتورخانه
0%
محوطه و انشعابات
0%
ابنیه،سازه
0%
ابنیه ،سفت کاری
0%
ابنیه ،نازک کاری
0%
تاسیسات الکتریکال فاز ۱
0%
تاسیسات الکتریکال فاز ۲
0%
تاسیسات مکانیکال فاز ۱
0%
تاسیسات مکانیکال فاز ۲
0%
موتورخانه
0%
محوطه و انشعابات
0%
ابنیه،سازه
33%
ابنیه ،سفت کاری
0%
ابنیه ،نازک کاری
0%
تاسیسات الکتریکال فاز ۱
0%
تاسیسات الکتریکال فاز ۲
0%
تاسیسات مکانیکال فاز ۱
0%
تاسیسات مکانیکال فاز ۲
0%
موتورخانه
0%
محوطه و انشعابات
0%

گزارش و تصاویر پیشرفت پروژه

گزارش پیشرفت اسفندماه

گزارش پیشرفت اسفندماه

گزارش پیشرفت اسفندماه

گزارش پیشرفت اسفندماه

گزارش پیشرفت اسفندماه

گزارش پیشرفت اسفندماه

گزارش پیشرفت اسفندماه

گزارش پیشرفت اسفندماه

گزارش پیشرفت اسفندماه

گزارش پیشرفت اسفندماه

گزارش پیشرفت اسفندماه

گزارش پیشرفت اسفندماه

گزارش پیشرفت اسفندماه

گزارش پیشرفت اسفندماه

گزارش پیشرفت اسفندماه

گزارش پیشرفت اسفندماه

گزارش پیشرفت اسفندماه

گزارش پیشرفت اسفندماه

گزارش پیشرفت اسفندماه

گزارش پیشرفت اسفندماه

گزارش پیشرفت اسفندماه

گزارش پیشرفت اسفندماه

گزارش پیشرفت اسفندماه

گزارش پیشرفت اسفندماه

گزارش پیشرفت اسفندماه

گزارش پیشرفت اسفندماه

گزارش پیشرفت اسفندماه

گزارش پیشرفت اسفندماه

گزارش پیشرفت اسفندماه

گزارش پیشرفت اسفندماه

گزارش پیشرفت اسفندماه

گزارش پیشرفت اسفندماه

گزارش پیشرفت اسفندماه

گزارش پیشرفت اسفندماه

گزارش پیشرفت اسفندماه

گزارش پیشرفت اسفندماه