پروژه مهندسین ۳

معرفی پروژه

پروژه مهندسین ۳ در زمینی به مساحت …. مترمربع در قم از سال ۱۳۹۴ احداث شد.

نام پروژه مهندسین ۳
متراژ زمین (مترمربع)  
متراژ محوطه (مترمربع)  
متراژکل زیر بنا ناخالص(مترمربع) ۳۹۷۷۷
متراژکل زیر بنا خالص(مترمربع)  
تعداد بلوک ۷
تعداد واحد ۲۶۰
تعداد واحد تجاری ۰
اسم بلوک ها A2 A1 B2 B1 C3 C2 C1
تعداد طبقات ۵-۶ ۵-۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۷-۶
تعداد واحد مسکونی در طبقات ۶-۴ ۶-۴ ۶ ۶ ۵ ۵ ۴-۶
تعداد کل واحد ها در بلوک ۴۸ ۴۶ ۳۷ ۳۷ ۲۹ ۲۹ ۳۴
متراژ زمین (مترمربع)              
متراژ زیربنا نا خالص (مترمربع) ۷۱۰۰ ۷۲۴۲ ۵۶۲۸ ۵۵۹۱ ۴۷۵۴ ۴۷۵۰ ۴۷۱۲
متراژ زیربناخالص (مترمربع)     ۳۵۷۰ ۳۶۷۹ ۲۹۱۳ ۲۹۳۵  
تعداد آسانسور ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
سیستم گرمایش موتور خانه مرکزی
سیستم سرمایش کولر آبی
آدرس پردیسان بلوار امام صادق (ع) نبش میدان مقاومت و پیشرفت فردو

تصاویر پیشرفت پروژه

گزارش پیشرفت اسفندماه

گزارش پیشرفت اسفندماه

گزارش پیشرفت اسفندماه

گزارش پیشرفت اسفندماه

گزارش پیشرفت اسفندماه

گزارش پیشرفت اسفندماه

گزارش پیشرفت اسفندماه

گزارش پیشرفت اسفندماه

گزارش پیشرفت اسفندماه

گزارش پیشرفت اسفندماه

گزارش پیشرفت اسفندماه

گزارش پیشرفت اسفندماه

گزارش پیشرفت اسفندماه

گزارش پیشرفت اسفندماه

گزارش پیشرفت اسفندماه

گزارش پیشرفت اسفندماه

گزارش پیشرفت اسفندماه

گزارش پیشرفت اسفندماه

گزارش پیشرفت اسفندماه

گزارش پیشرفت اسفندماه

گزارش پیشرفت اسفندماه

گزارش پیشرفت اسفندماه

گزارش پیشرفت اسفندماه

گزارش پیشرفت اسفندماه

گزارش پیشرفت اسفندماه

گزارش پیشرفت اسفندماه

گزارش پیشرفت اسفندماه

گزارش پیشرفت اسفندماه

گزارش پیشرفت اسفندماه

گزارش پیشرفت اسفندماه

گزارش پیشرفت اسفندماه

گزارش پیشرفت اسفندماه

گزارش پیشرفت اسفندماه

گزارش پیشرفت اسفندماه

گزارش پیشرفت اسفندماه

گزارش پیشرفت اسفندماه

گزارش پیشرفت اسفندماه

گزارش پیشرفت اسفندماه

گزارش پیشرفت اسفندماه

گزارش پیشرفت اسفندماه

گزارش پیشرفت اسفندماه

گزارش پیشرفت اسفندماه

گزارش پیشرفت اسفندماه

گزارش پیشرفت اسفندماه

گزارش پیشرفت اسفندماه

گزارش پیشرفت اسفندماه

گزارش پیشرفت اسفندماه

گزارش پیشرفت اسفندماه

گزارش پیشرفت اسفندماه

گزارش پیشرفت اسفندماه

گزارش پیشرفت اسفندماه

گزارش پیشرفت اسفندماه

گزارش پیشرفت اسفندماه

گزارش پیشرفت اسفندماه

گزارش پیشرفت اسفندماه

گزارش پیشرفت اسفندماه

گزارش پیشرفت اسفندماه

گزارش پیشرفت اسفندماه

گزارش پیشرفت اسفندماه

گزارش پیشرفت اسفندماه

گزارش پیشرفت اسفندماه

گزارش پیشرفت اسفندماه

گزارش پیشرفت اسفندماه

گزارش پیشرفت اسفندماه

گزارش پیشرفت اسفندماه

گزارش پیشرفت اسفندماه

گزارش پیشرفت اسفندماه

گزارش پیشرفت اسفندماه

گزارش پیشرفت اسفندماه

گزارش پیشرفت اسفندماه

گزارش پیشرفت اسفندماه

گزارش پیشرفت اسفندماه

گزارش پیشرفت اسفندماه

گزارش پیشرفت اسفندماه

گزارش پیشرفت اسفندماه

گزارش پیشرفت اسفندماه

گزارش پیشرفت اسفندماه

گزارش پیشرفت اسفندماه

گزارش پیشرفت اسفندماه

گزارش پیشرفت اسفندماه

گزارش پیشرفت اسفندماه

گزارش پیشرفت اسفندماه

گزارش پیشرفت اسفندماه

گزارش پیشرفت اسفندماه

نمودار های پیشرفت پروژه

ابنیه، سازه
100%

ابنیه ،سفت کاری
100%

ابنیه ،نازک کاری
100%

تاسیسات الکتریکال فاز ۱
100%

تاسیسات الکتریکال فاز ۲
100%

تاسیسات مکانیکال فاز ۱
100%

تاسیسات مکانیکال فاز ۲
100%

موتورخانه
100%

محوطه و انشعابات
90%
ابنیه، سازه
100%
ابنیه ،سفت کاری
100%
ابنیه ،نازک کاری
100%
تاسیسات الکتریکال فاز ۱
100%
تاسیسات الکتریکال فاز ۲
100%
تاسیسات مکانیکال فاز ۱
100%
تاسیسات مکانیکال فاز ۲
100%
موتورخانه
100%
محوطه و انشعابات
90%

ابنیه، سازه
100%

ابنیه ،سفت کاری
90%

ابنیه ،نازک کاری
10%

تاسیسات الکتریکال فاز ۱
5%

تاسیسات الکتریکال فاز ۲
0%

تاسیسات مکانیکال فاز ۱
10%

تاسیسات مکانیکال فاز ۲
0%

موتورخانه
0%

محوطه و انشعابات
30%

ابنیه، سازه
100%

ابنیه ،سفت کاری
90%

ابنیه ،نازک کاری
20%

تاسیسات الکتریکال فاز ۱
40%

تاسیسات الکتریکال فاز ۲
0%

تاسیسات مکانیکال فاز ۱
80%

تاسیسات مکانیکال فاز ۲
0%

موتورخانه
0%

محوطه و انشعابات
30%
ابنیه، سازه
100%
ابنیه ،سفت کاری
100%
ابنیه ،نازک کاری
100%
تاسیسات الکتریکال فاز ۱
100%
تاسیسات الکتریکال فاز ۲
100%
تاسیسات مکانیکال فاز ۱
100%
تاسیسات مکانیکال فاز ۲
100%
موتورخانه
100%
محوطه و انشعابات
90%

ابنیه، سازه
100%

ابنیه ،سفت کاری
90%

ابنیه ،نازک کاری
5%

تاسیسات الکتریکال فاز ۱
0%

تاسیسات الکتریکال فاز ۲
0%

تاسیسات مکانیکال فاز ۱
5%

تاسیسات مکانیکال فاز ۲
0%

موتورخانه
0%

محوطه و انشعابات
30%

ابنیه، سازه
100%

ابنیه ،سفت کاری
90%

ابنیه ،نازک کاری
20%

تاسیسات الکتریکال فاز ۱
80%

تاسیسات الکتریکال فاز ۲
0%

تاسیسات مکانیکال فاز ۱
80%

تاسیسات مکانیکال فاز ۲
0%

موتورخانه
30%

محوطه و انشعابات
30%