پروژه مهندسین ۳

معرفی پروژه

پروژه مهندسین ۳ در زمینی به مساحت …. مترمربع در قم از سال ۱۳۹۴ احداث شد.

نام پروژه مهندسین ۳
متراژ زمین (مترمربع)  
متراژ محوطه (مترمربع)  
متراژکل زیر بنا ناخالص(مترمربع)  
متراژکل زیر بنا خالص(مترمربع)  
تعداد بلوک ۷
تعداد واحد  
تعداد واحد تجاری ۰
اسم بلوک ها A2 A1 B2 B1 C3 C2 C1
تعداد طبقات ۵-۶ ۵-۶ ۵-۶ ۵ ۵-۶ ۵ ۵
تعداد واحد مسکونی در طبقات ۶-۵ ۶-۵ ۶-۵        
تعداد کل واحد ها در بلوک     ۳۷ ۳۷ ۲۹ ۲۹  
متراژ زمین (مترمربع)              
متراژ زیربنا نا خالص (مترمربع)     ۵۶۲۸ ۵۵۹۱ ۴۷۵۴ ۴۷۵۰  
متراژ زیربناخالص (مترمربع)     ۳۵۷۰ ۳۶۷۹ ۲۹۱۳ ۲۹۳۵  
تعداد آسانسور ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
سیستم گرمایش موتور خانه مرکزی
سیستم سرمایش کولر آبی
آدرس پردیسان

 

تصاویر پیشرفت پروژه

عنوان تاگل

محتوای تاگل در این قسمت قرار میگیرد ، بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن تغییر کنید

عنوان تاگل

محتوای تاگل در این قسمت قرار میگیرد ، بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن تغییر کنید

عنوان تاگل

محتوای تاگل در این قسمت قرار میگیرد ، بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن تغییر کنید

عنوان تاگل

محتوای تاگل در این قسمت قرار میگیرد ، بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن تغییر کنید

نمودار های پیشرفت پروژه

ابنیه، سازه
100%

ابنیه ،سفت کاری
100%

ابنیه ،نازک کاری
100%

تاسیسات الکتریکال فاز ۱
100%

تاسیسات الکتریکال فاز ۲
100%

تاسیسات مکانیکال فاز ۱
100%

تاسیسات مکانیکال فاز ۲
100%

موتورخانه
100%

محوطه و انشعابات
100%
ابنیه، سازه
100%
ابنیه ،سفت کاری
100%
ابنیه ،نازک کاری
100%
تاسیسات الکتریکال فاز ۱
100%
تاسیسات الکتریکال فاز ۲
100%
تاسیسات مکانیکال فاز ۱
100%
تاسیسات مکانیکال فاز ۲
100%
موتورخانه
100%
محوطه و انشعابات
100%

ابنیه، سازه
100%

ابنیه ،سفت کاری
20%

ابنیه ،نازک کاری
0%

تاسیسات الکتریکال فاز ۱
0%

تاسیسات الکتریکال فاز ۲
0%

تاسیسات مکانیکال فاز ۱
0%

تاسیسات مکانیکال فاز ۲
0%

موتورخانه
0%

محوطه و انشعابات
30%

ابنیه، سازه
100%

ابنیه ،سفت کاری
90%

ابنیه ،نازک کاری
0%

تاسیسات الکتریکال فاز ۱
0%

تاسیسات الکتریکال فاز ۲
0%

تاسیسات مکانیکال فاز ۱
80%

تاسیسات مکانیکال فاز ۲
0%

موتورخانه
0%

محوطه و انشعابات
30%
ابنیه، سازه
100%
ابنیه ،سفت کاری
100%
ابنیه ،نازک کاری
100%
تاسیسات الکتریکال فاز ۱
100%
تاسیسات الکتریکال فاز ۲
100%
تاسیسات مکانیکال فاز ۱
100%
تاسیسات مکانیکال فاز ۲
100%
موتورخانه
100%
محوطه و انشعابات
100%

ابنیه، سازه
100%

ابنیه ،سفت کاری
30%

ابنیه ،نازک کاری
0%

تاسیسات الکتریکال فاز ۱
0%

تاسیسات الکتریکال فاز ۲
0%

تاسیسات مکانیکال فاز ۱
0%

تاسیسات مکانیکال فاز ۲
0%

موتورخانه
0%

محوطه و انشعابات
30%

ابنیه، سازه
100%

ابنیه ،سفت کاری
90%

ابنیه ،نازک کاری
20%

تاسیسات الکتریکال فاز ۱
80%

تاسیسات الکتریکال فاز ۲
0%

تاسیسات مکانیکال فاز ۱
80%

تاسیسات مکانیکال فاز ۲
0%

موتورخانه
30%

محوطه و انشعابات
30%