نظرسنجی توان مالی اعضاء بلوک های A و B مهندسین (۲)
اعضای محترم بلوک های A و B مهندسین (۲) می توانند از روز یکشنبه مورخ ۹۸/۰۷/۱۴ الی روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۷/۱۷ از ساعت ۸ الی ۱۲ و ساعت ۱۴ الی ۱۶ به دفتر شرکت تعاونی رجوع کرده و به صورت مکتوب در نظرسنجی توان مالی اعضای بلوک‌های A و B مهندسین (۲) شرکت کنند.
با توجه به اینکه شرکت تعاونی می خواهد با این نظر سنجی نقشه راه خود را ترسیم کند تنها در صورتی این نظر سنجی مورد استفاده قرار خواهد گرفت که حداقل ۶۰ درصد اعضای بلوک های A و B مهندسین دو در این نظرسنجی شرکت کنند.
در صورت شرکت کمتر از ۶۰ درصد اعضای بلوک های A و B مهندسین (۲) در این نظر سنجی، نحوه قسط بندی برای ادامه واریزی طبق نظر هیات مدیره خواهد بود

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here