آگهی مناقصه

شرکت تعاونی مسکن اعضاء سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم در نظر دارد اجرای اسکلت بتنی بلوک B1 , C2 مسکن مهر شرکت تعاونی واقع در پردیسان(مجتمع مهندسین ۳)را از طریق مناقصه بصورت دستمزد به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

نشانی مناقصه گزار: قم میدان رسالت مجتمع نگین طبقه اول واحد ۵ تلفن ۳۷۸۴۰۰۳۹

نشانی محل دریافت و تحویل اسناد مناقصه : قم بلوار الغدیر الغدیر ۴۹ دفتر فنی مرکزی (واقع در پروژه مهندسین ۲)-تلفن ۳۲۸۵۸۷۵۰

محل اجرای کار: قم _ پردیسان محله هشت جنب میدان شهید اوینی مجتمع ۲۴۹ واحدی مهندسین ۳

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : ۲۲۳٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال درقالب یک  فقره چک بدون تاریخ در وجه شرکت تعاونی                                                                                                

آخرین مهلت خرید اسناد: پایان وقت اداری  مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۳ می باشد.

آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها: پایان وقت اداری مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۳ می باشد.

زمان گشایش پاکت ها: ساعت ۱۹ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۳ می باشد.

 

 

                                                                                     شرکت تعاونی مسکن اعضای سازمان نطام مهندسی ساختمان استان قم

 

 

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here